Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin zawiera rozdziały:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Organy Samorządu.
 3. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.
 4. Kadencja władz.
 5. Komisje.
 6. Opiekunowie Samorządu.
 7. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU.
 8. Dokumentacja Samorządu.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania organów SU określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik Regulaminu SU.

II. Organy Samorządu

 1. Organami Samorządu są:
  a) Przewodniczący Zarządu SU,
  b) Zarząd SU,
  c) Samorządy Klasowe.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z dziewięciu osób:
  a) przewodniczącego,
  b) zastępcy przewodniczącego,
  c) sekretarza,
  d) skarbnika,
  e) przewodniczących komisji powołanych przez Zarząd SU.
 3. O liczebności Samorządów klasowych decydują uczniowie danej klasy.

III. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego

 1. Przewodniczący Zarządu SU:
  a) reprezentuje szkołę i Samorząd Uczniowski,
  b) kieruje pracą Zarządu SU,
  c) przydziela zadania poszczególnym komisjom,
  d) organizuje współpracę Zarządu SU z Samorządami Klasowymi,
  e) jest odpowiedzialny za działania podejmowane Samorząd.
 2. Zastępca Przewodniczącego SU:
  a) wraz z Przewodniczącym SU reprezentuje szkołę,
  b) zastępuje Przewodniczącego SU w przypadku jego nieobecności,
  c) wraz z Przewodniczącym SU kieruje pracą Zarządu SU.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  a) podejmuje uchwały dotyczące głównego kierunku działania Samorządu,
  b) opracowuje program prac Samorządu,
  c) kieruje bieżącą pracą Samorządu,
  d) reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,
  e) informuje o prawach i obowiązkach ucznia,
  f) nawiązuje kontakty z Samorządami innych szkół,
  g) gromadzi środki finansowe do realizacji celów statutowych,
  h) organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,
  i) dokonuje wyboru opiekuna SU spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne oraz stale współpracuje z Zarządem poprzez opiekunów Samorządu.

IV. Kadencja władz

 1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
 2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenia nauki, zmiany szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
 3. Wybory Zarządu SU odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
 4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez opiekunów Samorządu

V. Komisje

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje komisje.
 2. Powołane komisje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).
 3. Przy powołaniu komisji jej opiekun musi precyzyjnie określić:
  a) nazwę komisji,
  b) okres jej działania,
  c) skład osobowy,
 4. Członkiem komisji może zostać każdy uczeń szkoły.

VI. Opiekun Samorządu

 1. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie SU w realizacji jego zadań.

VII. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU

 1. Uczniowie przyjmują regulamin SU i mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego.
 2. Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są opiekunowie SU i przewodniczący SU.
 3. Zbiorcze wyniki głosowania ustala Zarząd SU.
 4. Uchwały w sprawie Regulaminu podejmowane są zwykłą większością głosów.

VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 1. Regulamin Zarządu SU.
 2. Zeszyt protokołów Zarządu SU.
 3. Roczny plan pracy Zarządu SU.
 4. Kronika SU.
 5. Zakładka SU na stronie internetowej szkoły .

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie decyzje zatwierdzane są zwykła większością głosów w obecności połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są opiekunowie SU i przewodniczący SU.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 4. Sposób udostępnienia Regulaminu ustala Zarząd SU w porozumieniu z opiekunami SU.

REGULAMIN WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Na początku koku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.
 2. Wybory Zarządu SU odbywają sie w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
  2.1. Wybory do SU przeprowadza Komisja wyborcza złożona z uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej powoływana przez opiekunów SU.
  2.2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
  2.3. Zgłaszanie kandydatów:
  a) Do zarządu może kandydować uczeń szkoły zgłoszony przez klasę, spełniający następujące kryteria: jego ocena z zachowania nie może być niższa niż dobra, a średnia ocen nie może być niższa niż 3.0. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz zgodę wychowawcy na kandydowanie.
  b) Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.
  2.4 Przydzielanie funkcji członkom Zarządu SU:
  a) Funkcja Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi, który rzetelnie i sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest wzorem dla innych.
  b) Funkcja Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi , który uzyskał największą liczbę głosów.
  c) Funkcja Zastępcy Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi, który uzyskał drugą w kolejności liczbę głosów.
  Pozostałe funkcje w Zarządzie przydzielane są przez opiekunów SU w porozumieniu z kandydatami.
  2.5. Sposób przeprowadzania wyborów:
  a) Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
  b) Komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania.
  c)Wybory dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania, przy nazwisku kandydata znaczka X.